מושגים ומונחים

אופציה

זכות שיש לאדם לבצע פעולה מסוימת בתנאים מוסכמים מראש. מדובר בזכות. דהיינו אין חובה לנצל את הזכות.
החלטת המימוש / אי מימוש נתונה לשיקול דעת מחזיק האופציה.
למשל בחוזה שכירות, בעל הנכס נותן זכות (אופציה) לשוכר להאריך את תקופת השכירות לעוד שנה באותם תנאים.
כמובן שהשוכר לא חייב לממש את האופציה. אולם במידה והחליט לממש, המשכיר אינו רשאי לסגת מהסכמתו הקודמת, וחייב לאפשר את הארכת חוזה השכירות בשנה נוספת באותו מחיר.

אופציית Call = אופציית רכש

זכות שיש למחזיק האופציה לרכוש בתוך תקופה מוגדרת מראש, נכס מסוים במחיר מוסכם מראש.
הנכס יכול שיהיה מניה, נדל"ן, רכב, עסק, או כל דבר אחר.

אופציית Put = אופציית מכר

זכות שיש למחזיק האופציה למכור בתוך תקופה מוגדרת מראש, נכס מסוים במחיר מוסכם מראש.

אופציות לעובדים

זכות שניתנת לעובד בחברה לרכוש מניות בחברה בהתקיים תנאים מוסכמים. למימוש הזכות לרכישת המניות ישלם העובד תשלום כלשהו הנקרא 'מחיר מימוש'. Exercise price
בחלק גדול מהמקרים בחברות פרטיות (שאינן נסחרות בבורסה) האופציות ניתנות לעובדים במחיר מימוש סמלי.

אמנת מס

האמנה למניעת כפל מס - אמנה בין שתי מדינות המסדירה ביניהן את הסדרי גביית המס. זאת, במטרה למנוע מצב שאדם או גוף מסוים ממדינה א' הפועל גם במדינה ב', ישלם מס כפול על פעילות זו.
ישראל חתמה על למעלה מ 80 אמנות מס עם מדינות שונות.

דוח תזרים מזומנים

דוח כספי פנימי או חיצוני שהעסק מייצר לעצמו כדי לאפשר שליטה ובקרה על רמת המזומנים שבעסק.
הדוח יציג מידע על כל סוגי כניסת הכסף לעסק: מכירות ללקוחות, גיוס הון, לקיחת הלוואה, מכירת ציוד, וכד' ועל כל סוגי יציאות הכסף מהעסק: תשלום הוצאות, פירעון התחייבויות, תשלומי מיסים, רכישת ציוד, חלוקת רווחים, וכד'.

ניהול תזרים מזומנים של העסק חשוב ביותר ומאפשר קבלת התרעה מראש ולהימנע ממצב שהעסק נדרש לבצע הוצאות במועד מסוים, או לפרוע התחייבויות, ואינו מסוגל לשלם עקב חוסר במזומנים.

דוח רווח והפסד

דוח כספי המסכם את סך הפעולות של העסק לתקופת זמן מוגדרת, בד"כ שנה. הדוח מציג את סך ההכנסות, סך ההוצאות והרווח או ההפסד שנוצר בעסק בתקופה המוגדרת.

דוח מס

דוח המתאים את דוח הרווח והפסד של העסק לדיווח לרשויות המס לפי החוקים ותקנות שנקבעו בחוק, במטרה להציג את הרווח של העסק לצורכי מס שלפיו ייקבע המס המוטל על העסק.

דירקטוריון

דירקטוריון החברה הוא הגוף המתווה את מדיניות החברה ומפקח על פעולות ההנהלה הפעילה.
דירקטוריון החברה מאשר את הדוחות הכספיים של החברה.
דירקטוריון החברה מאשר העברת מניות בחברה.
דירקטוריון החברה ממנה ומפטר את המנכ"ל.
דירקטוריון החברה קובע את המבנה הארגוני של החברה ואת מדיניות השכר בחברה
דירקטוריון החברה רשאי להחליט על חלוקת הרווחים (דיבידנדים)
דירקטוריון החברה מורכב מאנשים שיכול שיהיו פעילים בחברה (עובדים בחברה), ויכול שיהיו לא פעילים בחברה.
ברוב החברות הפרטיות הקטנות ובינוניות לא נוהגים למנות דירקטוריון פעיל לחברה, וההחלטות מתקבלות על ידי המנהלים שהם לרוב גם בעלי המניות בחברה.

הלוואת שפיצר

הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית לאורך כל תקופת ההלוואה.

הלוואת בלון / בולט

הלוואה בה הקרן נפרעת רק בסוף תקופת ההלוואה. במשך תקופת ההלוואה עד לסיומה, הלווה משלם ריבית בלבד, ולעיתים ובהסכמת הצדדים ניתן לדחות גם את תשלום הריבית לתשלום יחד עם הקרן בסוף תקופת ההלוואה.

הלוואה עם תקופת 'גרייס' (חסד)

תקופה מסוימת בתוך כלל תקופת ההלוואה, שבמהלכה משלם הלווה ריבית בלבד ואילו הקרן מתחילה להשתלם רק לאחר תקופת הגרייס.
דוגמא: אם ניתנה הלוואה לחמש שנים (60 חודש) הכוללת תקופת גרייס של 6 חודשים, אזי במהלך שישה החודשים הראשונים הלווה ישלם ריבית בלבד על ההלוואה ולאחר מכן יפרע את כל ההלוואה בתשלומים שווים לאורך 54 חודשים.

המחרה

התהליך שבהו נקבע מחיר המכירה של המוצר או השירות שהעסק מציע.
בתהליך ההמחרה לוקחים בחשבון את העלויות, את מחיר השוק או מחיר מתחרים, מחיר מוצרים תחליפיים, היתרון היחסי של העסק, והאסטרטגיה העסקית והשיווקית ששל העסק.

הסכם מייסדים

הסכם שנערך בין בעלי מניות בחברה בע"מ, או בין בעלי עסק משותף, במטרה להסדיר את מכלול היחסים בין הצדדים. הסכם המייסדים אינו מסמך חובה מבחינה חוקית, אולם מומלץ מאוד. הסכם מייסדים מסדיר שלל נושאים כגון: נושאים תפעוליים, אחריות, זכויות חתימה, מימון, תיגמול, מדיניות חלוקת רווחים, מנגנון למכירת מניות, מנגנון ליישוב מחלוקות, מנגנון היפרדות, ועוד.

חברה בע"מ

חברה בעירבון מוגבל. גוף משפטי, נפרד מבעליו, בעל חובות וזכויות משל עצמו, המשמש פלטפורמה נפוצה לניהול עסקים. משמעות הביטוי 'בעירבון מוגבל' (בע"מ) הינו שחובות החברה נפרדות מחובות הבעלים. דהיינו, לא ניתן לרדת לנכסי הבעלים בגין חובות החברה, אלא אם כן הבעלים חתמו גם על ערבות אישית לחובות החברה (מקובל מאוד מול בנקים). חברה מוקמת באמצעות רישום אצל רשם החברות, היחידה ברשות התאגידים האחראית על ניהול ופיקוח על החברות. בעלי כלל המניות של החברה, הם בעלי החברה. זאת לפי חלקם היחסי באחזקות במניות החברה. החברה מנוהלת באמצעות מנהלים שמונו לתפקידם על ידי בעלי החברה (בעלי המניות). ככלל, אלא אם נאמר אחרת בתקנון החברה, מנהל בחברה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה אותה הוא מנהל.

טבלת הון Cap table

טבלה המתארת את מבנה הון המניות של החברה, ואת הבעלות על מניות אלו. טבלת הון מקובלת מאוד בחברות הי טק המגייסות הון ממשקיעים שונים בסבבי גיוס שונים, כאשר לרוב בכל גיוס מוקצה הון מניות מסוג אחר למשתתפים באותו סבב גיוס.

מאזן

דוח כספי המפרט את סך הנכסים, סך ההתחייבויות (לזמן קצר + זמן ארוך), וסך ההון העצמי שיש לעסק לתאריך מסוים. בד"כ לסוף שנה. 31.12.XX

מוניטיזציה

שיטה ליצירת הכנסה / מזומן מנכס דיגיטלי או זכות במרחב הדיגיטלי.

מוניטין

קשה להגדיר את המושג באופן חד משמעי, אולם באופן כללי ניתן לומר כי המוניטין של עסק הוא נכס "לא מוחשי" של העסק, המאפשר לו לייצר רווחים מעל הנורמלי. המוניטין יכול שיהיה מורכב ממכלול יתרונות שיש בעסק, כגון: סימן מסחרי, מיקום, שם טוב, שירות יוצא דופן, מוצר ייחודי, ועוד. במוניטין של עסק הכוונה לכוח המשיכה של העסק הגורם ללקוחות חדשים להגיע אליו, וללקוחות קיימים לחזור אליו.

מכתב כוונות – Letter of Intend מכתב הבנות / מכתב הסכמות – Memorandum of Understanding

מסמך שמטרתו לתעד את העקרונות הבסיסיים שסוכמו בין הצדדים, בדרך להתקשרות בהסכם מלא מחייב. המסמך מופק בדרך כלל בשלבים מתקדמים של משא ומתן, מסכם את כוונות הצדדים וההבנות שהושגו ומהווה את הבסיס להכנת הסכם מפורט מלא

מניות

ניירות (פיסיים או וירטואליים) המקנות בעלות על חברה ומקנות בה זכויות.
בעלי המניות של כלל המניות בחברה (100% מהמניות) הם בעלי החברה.
בחברה ניתן ליצור מספר סוגי מניות שלכל אחד מהן זכויות אחרות. מניות רגילות, מניות שליטה, מניות הון, מניות מועדפות, מניות נדחות, ועוד. ברוב החברות מסתפקים במניות רגילות.
לבעלי מניות רגילות מספר זכויות מקובלות: זכות לקבלת רווח במקרה של חלוקת דיבידנד (חלוקת רווחים), זכות השתתפות והצבעה באסיפות בעלי מניות, לרבות זכות השתתפות בהצבעה על בחירת מנהלי החברה. זכות לקבלת דוחות כספיים של החברה.

מסמך עקרונות – Term sheet

מסמך המסכם את העקרונות שסוכמו בין הצדדים לביצוע עסקה. המסמך לרוב אינו מחייב משפטית (למעט סעיפים מסוימים בתוכו) והוא משמש מסמך בסיס לקראת התקשרות בהסכם מפורט ומחייב.
מסמך זה נפוץ מאוד בין משקיעים ויזמים בחברות סטארט אפ המבקשות לגייס הון.

נקודת איזון

רמת הפעילות שבה העסק אינו מפסיד אך גם אינו מרוויח. דהיינו ההכנסות מכסות את סך ההוצאות ותו לא.

פריים

ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות כגון: פיקדונות, הלוואות, קביעת גובה ריבית למסגרת אשראי וכד'.
ריבית הפריים נגזרת מריבית בנק ישראל, הנקבעת מידי חודש, ובתוספת מרווח מסויים, בד"כ 1.5%.
דוגמא:
אם בחודש מסוים בנק ישראל קבע את גובה הריבית השנתית 3%, אזי לרוב ריבית הפריים תהיה 4.5%.
הלוואה בתנאי ריבית של P+2%, המשמעות בדוגמא זו שההלוואה ניתנה בריבית שנתית של 6.5%.

ריבית מוניטרית – ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת של בנק ישראל שנקבעת מידי חודש על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.
ריבית זו מושתת על המקורות הכספיים שמעמיד בנק ישראל לבנקים המסחריים. דהיינו כאשר בנק מסחרי מקבל הלוואה מבנק ישראל לצורך פעילותו השוטפת, הוא משלם ריבית זו לבנק ישראל.

רשם החברות

רשם החברות הינו הגוף הרגולטורי במשרד המשפטים המפקח ומנהל מרשם של כל דיווחי החברות, לרבות חברות חוץ (חברות זרות שנרשמו לפעילות בישראל).
מרשם החברות פתוח לעיון הציבור בכל עת באון ליין.
רשם החברות הינו חלק מ "רשות התאגידים" שבמשרד המשפטים.
ככלל, תיק החברה אצל רשם החברות מהווה רישום משני בלבד (רישום אינפורמטיבי), כאשר המצב החוקי המחייב הינו המצב כפי שמופיע בספרי החברה עצמה.
עם זאת, ישנם מספר נושאים שהם בתחום אחריותו וסמכותו הבלעדית של רשם החברות:
הקמת החברה
אישור שם של חברה בהקמה, ואישור שינוי שם של חברה קיימת.
רישום מסמך במרשם רשם החברות, לאחר שווידא שהמסמך מולא ונחתם כדין.
מיזוג חברות
אלו פעולות שיהיו בתוקף רק לאחר רישומם אצל רשם החברות:
שינוי שם חברה, שינוי מטרות חברה, שינוי תקנון חברה והפיכתה לחל"צ,

בהפקת נסח חברה ממרשם רשם החברות, ניתן לראות מספר נתונים שם החברה, תאריך הקמתה, מבנה הון המניות, בעלי מניות, מנהלים, שינויי שם במידה והיו, שינויי תקנון במידה והיו, שעבודים המוטלים על החברה

תמחיר

ענף בחשבונאות ניהולית העוסק ברישום, ריכוז, דיווח, וניתוח של עלויות העסק. התמחיר משמש כלי לקביעת עלות המוצר או השירות, לחישוב נקודת איזון, תכנון רווחיות, שיפור יעילות, מדידת רווחיות של מוצר או שירות, בדיקת כדאיות, ועוד.

EBITDA

EBITDA = Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization מושג זה משקף רווחיות תפעולית לעסק על בסיס מזומן. משמש כפרמטר מקובל (אחד מהפרמטרים) להערכת טיב הביצועים של החברות וקביעת שווים.

PPA

Purchase Price Allocation תהליך של הקצאת עלות הרכישה לנכסים השונים של העסק שנרכש.
דוגמא: בסיום המשא ומתן נקבע מחיר רכישת העסק ל 1,000,000 שקל. ההנחה היא שמדובר בעסקה בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים. דהיינו, מחיר שנקבע בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון.
כעת יש לקבוע הן לצרכים חשבונאיים והן לצורכי מס, איזה סכום מתוך המחיר הכולל מתייחס למלאי שנרכש, כמה לציוד, כמה לכלי רכב, או נכסים אחרים, וכד'.
תהליך ה PPA עשוי לקחת בחשבון גם נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ושאינם רשומים בספרי העסק כגון: רשימת לקוחות, מוניטין.

SAFE

Simple Agreement for a Future Equity הסכם השקעה ללא קביעת ערך חברה.
לעיתים כאשר המשקיעים והיזמים מעוניינים בביצוע השקעה בחברה, אולם הצדדים לא מגיעים להסכמה לגבי שווי החברה לצורכי השקעה, נחתם הסכם SAFE שבמסגרתו מתבצעת ההשקעה בצורה של הלוואה שתומר למניות במועד הגיוס הבא, לפי שווי הגיוס שייקבע אז, ותוך מתן הנחה מסוימת למשקיעים שהזרימו כסף לחברה במסגרת ה- SAFE.

SWOT

מודל נפוץ לגיבוש אסטרטגיה עסקית וליצירת יתרון תחרותי בסביבה בה פועל העסק. המודל מתבסס על נתונים פנימיים של העסק: חוזקותיו וחולשותיו, ועל נתונים חיצוניים מהסביבה העסקית: הזדמנויות קיימות ניתנות לזיהוי ואיומים קיימים.

שתפו את המאמר מושגים ומונחים